آزمایش دانسیته – ASTM D1298

منبع ویدئو: مشاوران آزمای نفت ایرانیان (مجتمع پژوهشی، آزمایشگاهی و آموزشی دانش بنیان)www.iotcco.com

دانسیته روغن موتور چیست و چرا انجام این آزمایش مهم است؟

وزن مخصوص یا دانسیته آب برابر یا یک است؛ روغن موتورها دانسیته به مراتب کمتری نسبت به آب دارند و این بدان معنی است که روی آب شناور خواهند شد. درست به همین دلیل است که وقتی آب ، به هر دلیلی وارد مدار روغن هیدرولیک و… می شود، در محل مخزن روغن، جمع شده و در بخش تحتانی مخزن، زیر توده روغن، جای گرفته و با باز کردن شیر یا پلاگ تخلیه، قبل از روغن خارج می شود.

دانسیته یا چگالی به جرم واحد حجم یک ماده اطلاق می شود. درصد ترکیبات سبک و سنگین در برش نفتی نسبت مستقیم با دانسیته دارد.

هر چه اجزای سبک تر در یک برش نفتی بیشتر باشند دانسیته آن کمتر است و هر چه اجزای سنگین تر در یک برش نفتی بیشتر باشند دانسیته آن بیشتر است.

ابزار مورد نیاز: هیدرومتر با  چند رنج درجه بندی مختلف ، ترمومتر کالیبره شده و استوانه مدرج

روش آزمون:

برای اندازه گیری دانسیته از هیدرومتر استفاده می شود.

در هنگام آزمایش، دمای نمونه روغن باید 15 درجه سلسیوس (59 درجه فارنهایت) باشد.

نمونه با دمای 15 درجه سلسیوس را داخل استوانه مدرج بریزید.

هیدرومتر را داخل روغن شناور کنید به طوری که سطح هلالی روغن روی بخش مدرج هیدرومتر باشد . اگر این حالت نشد یعنی ترمومتر مناسب انتخاب نکرده اید. هیدرومتربا درجه بندی دیگری را انتخاب کنید.

اگر مخزن هیدرومتر به کف استوانه مدرج رسید یعنی این هیدرومتر سنگین است هیدرومتر بادرجه بندی رنج پایین تر را انتخاب کنید.

اگر مخزن هیدرومتر بالاتر از سطح روغن ایستاد یعنی این هیدرومتر سبک است ؛ هیدرومتر  با درجه بندی رنج بالاتر را  انتخاب کنید.

نتیجه را بر اساس سیستم SI بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب   kg/m3 در 15درجه سلسیوس

و به صورت عددی ممیزی کوچکتر از یک، گزارش کنید.

    0.855    :  Density in 15°C

دقت داشته باشید اکر دما 15 درجه نباشد معمولا خطا در حد 0.05 ±  خواهید داشت.

استاندارد ملی ایران، ایزیری 197، را به دقت مطالعه بفرمائید. دانلود فایل استاندارد