آزمایش نقطه ابری شدن (Cloud point) – ASTM D2500  

منبع: parsiantechnology.com

نقطه ابری چیست؟

نقطه ابری شدن یک نمونه مایع زمانی است که کوچکترین خوشه سوزنی یا کریستالی قابل مشاهده از بلور های هیدروکربن اولین بار پس از سرد شدن ظاهر می شود. کریستال های موم مانندی که مانند یک تکه از ابر نسبتا سفید یا شیری رنگ به نظر می رسند، از این رو نام روش آزمون را نقطه ابری شدن نهادند. به طور خلاصه، نمونه با سرعتی مشخص سرد شده و در فواصل دمایی یک درجه سلسیوس چک می شود. دمایی که در آن برای اولین بار ابری در ته ظرف آزمون مشاهده می شود، به عنوان نقطه ابری شدن ثبت می گردد.

نقطه ابری شدن خیلی زودتر از نقطه ریزش مشاهده می شود.

روش آزمون:

اگر دقت و صحت بالا مد نظر نباشد. می توان هنگام تست نقطه ریزش هم تست نقطه ابری را در نظر داشت و به محض ایجاد توده ابری ، دما  را یادداشت کرده و به عنوان نقطه ابری شدن گزارش کرد.

همان دستگاهی که برای اندازه گیری نقطه ریزش استفاده می شود همان استوانه شیشه ای ته صاف و همان دماسنج و چوب پنبه برای تست نقطه ریزش هم استفاده می شوند.

با این تفاوت که نمونه هر یک درجه یک بار چک می شود.

لطفا استاندارد ملی شماره 5438 را به دقت مطالعه بفرمائید.

آزمایش نقطه ابری شدن (Cloud point) ASTM D2500-   دانلود فایل استاندارد