نقطه اشتعال به روش بسته (Close Cup Flash Point – Pensky Martens) – ASTM D93

منبع: parsiantechnology.com

نقطه اشتعال بسته چیست و چرا انجام این آزمایش مهم است؟

دماى اشتعال تنها يكى از خواصى است كه در ارزيابى تمايل به اشتعال يك ماده خطرناك در نظر گرفته می‌شود. يكى از مهم‌ترین كاربردهاى نقطه اشتعال مشخص كردن قابلیت اشتعال مواد در هنگام حمل‌ونقل و اصول ايمنى است. این روش آزمون برای اندازه گیری نقطه اشتعال بسته حداقل 40 و حداکثر 250 درجه سلسیوس کاربرد دارد.

اين روش می‌تواند براى نفت كوره با دمای اشتعال بسته پایین تر از 100 درجه سیلسیوس، روغن‌های روان كننده، مايعات سوسپانسیون و مایعاتی كه تمايل به تشكيل فيلم سطحى در شرايط آزمايش دارند و ديگر مايعاتى كه ويسكوزيته 5/5 سانتی استوک يا بيشتر در دمای 40 درجه سانتی‌گراد و یا 9/5 سانتی استوک در دماي 25 درجه سانتی‌گراد داشته باشد، به كار رود.

به زبان ساده تر برای روغن موتور و روانکارهایی که نقطه اشتعال بالای 120 درجه سیلسیوس دارند اندازه گیری نقطه اشتعال باز مناسب است اما برای حلال ها و نفت و.. که نقطه اشتعال پایینی دارند اگر از دستگاه نقطه اشتعال باز استفاده کنید نمونه با حداقل حرارت و حرکت شعله،  شعله ور می شود و علاوه بر خطر، عدد درستی از نقطه اشتعال را نشان نخواهد داد؛ بنابراین برای اندازه گیری نقطه اشتعال چنین نمونه هایی از دستگاه نقطه اشتعال بستع استفاده می شود.

ابزار مورد نیاز: دستگاه فلش پوینت بسته ، ترمومتر کالیبره شده

روش آزمون:

75 ميلى ليتر از نمونه مورد آزمايش را درون ظرف برنجى(تا خط نشان)  بریزید.

درحالیکه نمونه بطور مداوم و با سرعت معین همزده می شود، هم‌زمان آن را به آرامی و بطور یکنواخت حرارت دهید. سپس منبع اشتعال را در فواصل معین افزایش دما و همزمان با توقف همزدن ، به‌طور مستقيم داخل ظرف وارد کنید. نقطه‌ی اشتعال پایین‌ترین دمايى است كه در آن دما، بخارات حاصل از نمونه به صورت لحظه ای شعله ور می شوند.

استاندارد ملی ایران، ایزیری 19695، را به دقت مطالعه بفرمائید. دانلود فایل استاندارد

موفق باشید، حرفه ای باشید 🙂