تعیین مقدار خاکستر –  ASTM D482(Ash from Petroleum Products)

اندازه گیری خاکستر سولفاته شده روغن های روان کننده و مواد افزودنی

(Sulfated Ash from Lubricating Oils and Additives)

هدف و دامنه کاربرد:

این روش آزمون اندازه گیری خاکستر را در فرآورده های نفتی همچون سوخت های تقطیری و باقی مانده، سوخت های توربین گازی، نفت خام، واکس ها و غیره که در آن هر گونه ماده خاکستر ساز به طور معمول به عنوان آلودگی و ناخالصی نامطلوب در نظر گرفته می شود، در بر میگیرد. توجه داشته باشید که این آزمایش برای تعیین خاکستر روغن های روان کننده کار نکرده دارای مواد افزودنی کاربرد ندارد.

روش آزمون:

ابتدا یک بوته چینی را داخل کوره 500 درجه سلسیوس به مدت یک ساعت قرار دهید تا بوته به وزن ثابت برسد سپس بوته را داخل دسیکاتور قرار دهید تا خنک شود و رطوبتی جذب نکند.

حالا بوته را وزن کنید و یادداشت کنید. . M1

ترازو را صفر کنید نمونه مورد نظر را داخل بوته بریزید و وزن کنید M0

(نمونه حاوی آب مراحل آماده سازی دارد چون در کوره آب در اثر حرارت زیاد پاشیده می شود و یا ممکن است نمونه و آب کف کنند و بیرون ریخته شوند که خطا ایجاد می شود. برای اطلاع از نحوه آماده سازی این نمونه ها به بخش 7-2-4 استاندارد 2940 مراجعه کنید.)

بوته حاوی نمونه را در کوره با دمای 775 درجه سلسیوس به مدت 8 ساعت (بسته به نمونه ها دما و زمان متفاوت است.) قرار دهید. M2

نمونه درون یک بوته مناسب سوزانده می شود تا فقط خاکستر و مواد کربنی آن باقی بماند. باقیمانده کربنی در حرارت کوره،  تبدیل به خاکستر می شود.

بوته را پس از قرار دادن در دسیکاتور و خنک شدن وزن کنید.

M0: وزن نمونه

M1: وزن بوته چینی

M2: وزن نمونه و وزن بوته چینی بعد خاکستر شدن

لطفا استاندارد ملی ایران به شماره 2940 را به دقت مطالعه بفرمائید. دانلود فایل استاندارد