خاکستر سولفاته – ASTM D874

(Sulfated Ash from Lubricating Oils and Additives)

اندازه گیری خاکستر سولفاته شده روغن های روان کننده و مواد افزودنی

 

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری خاکستر سولفاته شده در روغن های روان کننده استفاده نشده دارای مواد افزودنی و کنسانتره های افزودنی مورد استفاده در ترکیبات است. این مواد افزودنی معمولا حاوی یک یا چند فلز، نظیر باریم، کلسیم، منیزیم، روی، پتاسیم، سدیم و قلع هستند. عناصر گوگرد، فسفر و کلر نیز می توانند به صورت ترکیب وجود داشته باشند.

این‌آزمایش برای روغن ‌موتورهای ‌استفاده شده یا روغن های دارای سرب کاربرد ندارد.

همچنین برای آنالیز روغن های روان کننده فاقد مواد افزودنی توصیه نمی شود؛ برای چنین نمونه هایی

می توان از روش استاندارد ملی ایران به شمار2940 یعنی همان آزمون خاکستر ، استفاده کرد.

خلاصه روش آزمون:

بوته را مثل آزمایش خاکستر به وزن ثابت برسانید و سپس وزن آن را یادداشت کنید.

بوته ‌‌و‌نمونه ‌را‌ با‌ دقت‌ حرارت ‌دهید ‌تا‌ محتویات ‌آن ‌بتوانند ‌با‌ یک‌ شعله ‌مشتعل ‌شوند.‌دما‌ را ‌در‌
‌ مقداری ‌نگه دارید‌ که ‌نمونه ‌در‌یک ‌سرعت‌ متوسط‌ و ‌یکنواخت ‌به ‌سوختن ‌ادامه ‌دهند هنگامی‌که ‌سوختن ‌متوقف‌ شد،‌تا ‌وقتی‌که‌ دیگر‌ دود‌ یا‌ بخاری ‌متصاعد ‌نشود، ‌به ‌آرامی ‌حرارت‌دادن‌ را‌ ادامه ‌دهید. ‌

نمونه مشتعل شده , تا زمانی که فقط خاکستر و کربن باقی بماند، سوزانده می شود. پس از خنک سازی، به باقیمانده اسید سولفوریک اضافه کنید. اسید واکنش داده و تا کامل شدن اکسایش کربن در دمای 775 درجه سلسیوس حرارت داده می شود. سپس خاکستر خنک شده، دوباره با سولفوریک اسید واکنش داده و تا رسیدن به وزن ثابت در دمای 775 درجه سلسیوس در کوره حرارت داده می شود.

برای اطلاع از جزئیات و نحوه انجام دقیق مراحل به استاندارد ملی ایران به شماره 194 بخش 8-5 تا 8-11 مراجعه کنید.

 

M0: وزن نمونه (مطابق بند 8-3 استاندارد شماره 194 عمل کنید.)

M1: وزن بوته چینی

M2: وزن نمونه و اسید سولفوریک و وزن بوته چینی بعد خاکستر شدن

 

 

لطفا استاندارد ملی ایران به شماره 194 را به دقت مطالعه بفرمائید. دانلود فایل استاندارد