نحوه شستشوی ویسکومتر:

بعد از پایان آزمایش لوله مویین که سرد شده را از دستگاه خارج کنید روغن داخل آن را خالی کنید و ویسکومتر را با حلال 402 پر و خالی کنید وشستشو دهید. سپس با استون یا متیل اتیل کتون، آنرا خشک کنید.

منبع ویدئو:

مشاوران آزمای نفت ایرانیان (مجتمع پژوهشی، آزمایشگاهی و آموزشی دانش بنیان) www.iotcco.com