عملیات خوب آزمایشگاهی

GLP (Good Laboratory Practice)

آزمایشگاه خوب (GLP) یک سیستم تضمین کیفیت است که برای خدمات با کیفیت و صحیح آزمایشگاه آماده می شود.

GLP مجموعه کارهای اجرایی آزمایشگاهی، برای بدست آوردن نتایج دارای صحت و تکرارپذیری است.

یک سیستم کیفیت خوب براساس GLP می بایست براساس Good Organization (ساختار خوب) و Good Science (دانش خوب)  پیاده سازی گردد.

اصول 10 گانه GLP عبارتند از:

Personnel & organization -1

(پرسنل و سازمان)

منابع انسانی باید دارای تحصیلات و آموزش دیده باشند و مهارت لازم را در انجام دقیق و اصولی آزمایش ها داشته باشند نظارت مناسب بر نحوه عملکرد آنان نیز در این سیستم سازماندهی شده است.

QA-2

(برنامه تضمین کیفیت)

Facility-3

(تسهیلات)

طراحی و تسهیلات آزمایشگاه براي انجام آزمون ها وکالیبراسیون است.

Material/reagent/apparatuse-4

(مواد/ معرف/ دستگاه ها)

آزمایشگاه باید فهرستی از کلیه مواد مرجع و محلول ها، فهرستی ازاستانداردها و فهرستی از دستگاه هایی که در مراحل آزمایش مورد استفاده قرار می گیرند تهیه کرده و کد گذاری کنند و این فهرست ها قابل دسترس و ردیابی باشند.

 براي کلیه مواد، نگهداري برگه اطلاعاتی ایمنی مواد مرتبط با سري ساخت خریداري شده الزامی است.

Test item-5

هر چیزی که قرار است تحت آزمون قرار بگیرد test item میباشد. آزمایشگاه باید برای همه اینها روش اجرایی داشته باشد.

Test System-6

1- Physical/Chemical

دستگاه هایی که برای آزمایش های فیزیکی و شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند باید بطور مناسب در محل واقع شده و از طراحی مناسب و ظرفیت کافی برخوردار باشند.

2-Biological

برای اطمینان از کیفیت داده ها باید شرایط مناسبی برای سیستم های آزمایش بیولوژیکی ایجاد و حفظ شود.

سیستم ارزیابی حیوانات و گیاهان تازه دریافت شده باید تا زمانی که وضعیت سلامتی آنها ارزیابی نشده، جدا شوند.

سوابق تاریخ ورود و وضعیت ورود سیستمهای آزمایش باید حفظ شود.

SOP-7

 (Standard Operating Procedures)

دستورالعمل گام به گام نحوه انجام آزمایش هاست.

Performance of study-8

(عملکرد مطالعه)

برای هر مطالعه، یک طرح مکتوب باید قبل از شروع مطالعه وجود داشته باشد. طرح مطالعه باید تاریخ بررسی داشته باشد و با امضا مسئول تضمین کیفیت تایید شود.

اصلاحات در طرح مطالعاتی نیز، باید با امضاء و تاریخ بررسی مدیر مطالعات موجه و تأیید شده و به همراه study plan نگهداری شود.

Reporting-9

گزارش نهایی باید برای هر مطالعه تهیه شود.

ابلاغیه ها در گزارش نهایی باید در قالب اصلاحات باشد و دلیل اصلاحات و ابلاغیه ها باید مشخص شوند و باید توسط مدیر مطالعه امضا و تاریخ زده شود تا نشانگر مسئولیت و اعتبار گزارش پذیرش شده باشد.

Storage/retention/record-10

(ذخیره سازی / نگهداری / ضبط)

موارد زیر باید برای مدت مشخص شده توسط مقامات ذیربط بایگانی و حفظ شود:

study plan

Study report

 Environmental اطلاعات کامل پایش های محیطی

اصلاحات + study plan ( ویرایش آنها هم باید نگهداری شود)

اصلاحات + Study report

اصلاحات + SOP

فایل های QA

کالیبراسیون

اطلاعات کالیبراسیون تا زمان کالیبراسیون بعدی باید نگهداری شود.