کاربران محترم:

اطلاعات زیر با استفاده از توصیه خودروساز گردآوری شده است. خواهشمند است حتما به دفترچه خودرو خود مراجعه و طبق توصیه خودروساز اقدام نمایید.

نام خودرو خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

گریت وال وینگل ۵ / Great Wall Wingle 5

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-TETRA (10W-40)

ایرانول-Royal (5W-40)