کاربران محترم:

اطلاعات  زیر با استفاده از توصیه خودروساز گردآوری شده است. خواهشمند است حتما به دفترچه خودرو خود مراجعه و طبق توصیه خودروساز اقدام نمایید.

نام خودرو خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

جک JAC S5 / S5

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal (5W-40)

ایرانول-TETRA (10W-40)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-III

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

جک JAC J3 / J3

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal (5W-40)

ایرانول-TETRA (10W-40)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-III

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

جک j5 اتوماتیک / JAC j5 automatic

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal (5W-40)

ایرانول-TETRA (10W-40)

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN