کاربران محترم:

اطلاعات  زیر با استفاده از توصیه خودروساز گردآوری شده است. خواهشمند است حتما به دفترچه خودرو خود مراجعه و طبق توصیه خودروساز اقدام نمایید.

نام خودرو خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

مزدا مزدا 2 جدید / Mazda mazda2 new

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-TETRA

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

مزدا مزدا 3 /Mazda mazda3

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-TETRA

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

مزدا مزدا 3 جدید / Mazda mazda3 new

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal

ایرانول-TETRA

ایرانول-RACING (10W-40)

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

مزدا مزدا 323 / Mazda mazda 323

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-TETRA

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول Super Royal (5W-40)

مزدا 6 / Mazda 6

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Royal