کاربران محترم:

اطلاعات  زیر با استفاده از توصیه خودروساز گردآوری شده است. خواهشمند است حتما به دفترچه خودرو خود مراجعه و طبق توصیه خودروساز اقدام نمایید.

نام خودرو خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول 8000 (20W-50)

سايپا پراید صندوق دار (صبا)/SAIPA pride

ایرانول 8000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجام فرآیند پالایش با هیدروژن (Hydrofinishing) ومواد افزودنی مرغوب ، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-16000 (20W-50)

ایرانول-12000 (20W-50)

روغن دنده دستی و دیفرانسیل :

ایرانولEP (75W-80)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک

ایرانول ATF-II

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AF-G

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول 8000 (20W-50)

سايپا پراید هاچ بک (نسیم)/SAIPA pride

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-16000 (20W-50)

ایرانول-12000 (20W-50)

روغن دنده دستی و دیفرانسیل :

ایرانول EP (75W-80)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک

ایرانول ATF-II

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AF-G

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول 8000 (20W-50)

سايپا پراید 131/SAIPA pride131

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-16000 (20W-50)

ایرانول-12000 (20W-50)

روغن دنده دستی و دیفرانسیل :

ایرانولEP (75W-80)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک

ایرانول ATF-II

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AF-G

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

سايپا پراید 131 SAIPA pride 131 SE / SE

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-TETRA (10W-40)

روغن دنده دستی و دیفرانسیل :

ایرانولEP (75W-80)

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

سايپا پراید 131 دوگانه سوز/SAIPA pride 131-CNG

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-TETRA (10W-40)

روغن دنده دستی و دیفرانسیل :

ایرانولEP (75W-80)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-II

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول 8000 (20W-50)

سايپا پراید 132/SAIPA pride132

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-16000 (20W-50)

ایرانول-12000 (20W-50)

روغن دنده دستی و دیفرانسیل :

ایرانولEP (75W-80)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک

ایرانول ATF-II

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AF-G

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

سايپا پراید 132 دوگانه سوز/SAIPA pride 132-CNG

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-TETRA (10W-40)

روغن دنده دستی و دیفرانسیل :

ایرانولEP (75W-80)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-II

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول 8000 (20W-50)

سايپا پراید 141/SAIPA pride141

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-16000 (20W-50)

ایرانول-12000 (20W-50)

روغن دنده دستی و دیفرانسیل :

ایرانولEP (75W-80)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک

ایرانول ATF-II

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AF-G

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

سايپا پراید 141 دوگانه سوز/SAIPA pride 141-CNG

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-TETRA (10W-40)

روغن دنده دستی و دیفرانسیل :

ایرانولEP (75W-80)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-II

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول 8000 (20W-50)

سايپا پراید 111/SAIPA pride111

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-16000 (20W-50)

ایرانول-12000 (20W-50)

روغن دنده دستی و دیفرانسیل :

ایرانولEP (75W-80)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک

ایرانول ATF-II

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AF-G

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

سايپا پراید 111 دوگانه سوز/SAIPA pride 111-CNG

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-TETRA (10W-40)

روغن دنده دستی و دیفرانسیل :

ایرانولEP (75W-80)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-II

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

سايپا تیبا / SAIPA tiba

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-TETRA (10W-40)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک

ایرانول ATF-II

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

سايپا تیبا دوگانه سوز/SAIPA tiba-CNG

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-TETRA (10W-40)

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

سايپا تیبا 2 / SAIPA tiba2

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-TETRA (10W-40)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک

ایرانول ATF-II

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

سايپا پراید 151 (وانت) / SAIPA pride151

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-TETRA (10W-40)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک

ایرانول ATF-II

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AF-G

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

سايپا ساینا / SAIPA saina

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-TETRA (10W-40)

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AVAN

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول 6000 (20W-50)

سايپا کاروان / SAIPA carvan

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-8000

روغن دنده دستی و دیفرانسیل :

ایرانول EP (85W-90)

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک

ایرانول ATF-II

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AF-G