SOP چیست؟

Standard Operating Procedure

روش اجرايي انجام آزمون

روند دقیق کاری مورد استفاده برای هر آزمایش باید به صورت مکتوب وجود داشته باشدSOPها باید برای هر آزمایش آماده شوند.

دستور العمل های اجرایی استاندارد (SOP) بخش جدا نشدنی از برنامه تضمین کیفیت هستند. آنها مشخص کننده یکپارچگی آزمایشگاه بوده و باعث اطمینان به ثبات عملکرد و کاهش خطاها و دقت و صحت نتیجه آزمایش میشوند.

اگر نمونه مورد آزمون عنوان و شماره استاندارد داشته باشد در استاندارد ملی روش آزمون ذکر شده است .

فرد آزمايش كننده بايد در هر مرحله اطلاعات و داده هاي بدست آمده را ثبت و گزارش و مکتوب نمايد.

معمولا در هر آزمایشگاه زونکن SOP وجود دارد و اپراتور آزمایشگاه با مراجعه به آن ، طبق روش کار مندرج در SOP شروع به انجام آزمایش میکند. به زبان ساده SOP روش کار برای انجام یک آزمایش است.

اما اگر برای ماده مورد آزمون قبلا SOP تهیه نشده باشد اپراتور شیمیست و یا داروساز، خود اقدام به تهیه آن مینمایدکه پس از تکمیل و تایید مسئول فنی بخش ، به زونکن SOPها اضافه میشود.

 برای اینکه SOPها مفید باشند لازم است که کارکنان آزمایشگاه با آنها خوب آشنا شده و با دقت زیاد از آنها پیروی نمایند. کارکنان جدید هم در زمینه استفاده از SOP ها باید به خوبی آموزش دیده و تربیت شوند. همچنین مدیران آزمایشگاه‌ها باید به طور دوره‌ای این SOPها را مورد بازبینی قرار داده، به روز رسانی نمایند.

S