کاربران محترم:

اطلاعات زیر با استفاده از توصیه خودروساز گردآوری شده است. خواهشمند است حتما به دفترچه خودرو خود مراجعه و طبق توصیه خودروساز اقدام نمایید.

نام خودرو خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

سوزوکی کیزاشی / suzuki Kyzashy

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-Ronia

ایرانول-TETRA (10W-40)

ضد یخ و ضد جوش :


ایرانول AVAN

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-III

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول RACING (10W-40)

سوزوکی گرند ویتارا / suzuki Grand Vitara

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول Ronia

ایرانول-TETRA (10W-40)

ضدیخ و ضدجوش :

ایرانول AVAN

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-III