کاربران محترم:

اطلاعات زیر با استفاده از توصیه خودروساز گردآوری شده است. خواهشمند است حتما به دفترچه خودرو خود مراجعه و طبق توصیه خودروساز اقدام نمایید.

نام خودرو خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول 6000 (20W-50)

زامیاد وانت شوکا / zamyad shooka

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

ایرانول-8000 (20W-50)

ضد یخ و ضد جوش :

ایرانول AF-G

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول 12000 (20W-50)

زامیاد وانت NI-NIB / zamyad NI-NIB

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-III

روغن موتور پیشنهادی برای خودرو شما

ایرانول 12000 (20W-50)

زامیاد وانت پادرا / zamyad Padra Pickup

روغن موتورهای پیشنهادی دیگر :

روغن دنده اتومات و فرمان هیدرولیک :

ایرانول ATF-III