استاندارد NFPA 704 یا لوزی خطر

جهت آشنایی با خطرات اشتعال پذیری و خطرات واکنش پذیری و سایر مخاطرات ، انجمن حفاظت در برابر حریق امریکا (NFPA) استانداردی را تدوین کرده است که به لوزی خطر مشهور است. کد این استاندارد NFPA 704 است.

لوزی خطرکه بر اساس این استاندارد طراحی شده است روشی بین المللی برای شناسایی خطرات مربوط به یک ماده شیمیایی خاص است تا پرسنل بخش با استفاده از اطلاعات آن دچار صدمه و آسیب نشوند.

کلیه اطلاعات مربوط به خطرات مواد شیمیایی بطور اختصار در یک شکل چهار گوش یا لوزی خطر چاپ می‌شود این لوزی به چهار قسمت تقسیم و هر کدام با رنگ خاصی که مشخص کننده نوع خطر است مشخص می‌شود. برای مشخص کردن میزان شدت وضعف هرکدام از این خطرات برای هر لوزی اعداد صفر تا چهار تعریف شده است این اعداد برای هر نوع خطر بطور جداگانه تعریف شده است و افراد را از نوع و شدت خطر مواد آگاه می‌سازد.

این لوزی خطر بخشی از برگه اطلاعات ایمنی مواد ، MSDS ، است.

این لوزی به طوری کلی به ۴ بخش تقسیم می‌شود که هر بخش دارای یک رنگ مشخص است. رنگ‌های استفاده شده بیانگر نوع خطر ماده‌ی شیمیایی هستند و در زیر توضیح داده شده‌اند.

رنگ قرمز: بیانگر اشتعال‌پذیری ماده است .

رنگ آبی: بیانگر خطرات بهداشتی و سلامت است.

رنگ زرد: میزان واکنش‌پذیری ماده را نشان می‌دهد.

رنگ سفید: بیانگر خطرات خاص است.

برای مشخص کردن میزان شدت وضعف هرکدام از این خطرات برای هر لوزی کوچک، اعداد صفر تا چهار تعریف شده است این اعداد برای هر نوع خطر بطور جداگانه تعریف شده است و افراد را از نوع و شدت خطر مواد آگاه می‌سازد.