نحوه نوشتن SOP

 در نگارش SOP بايد تمـام روش كـار براسـاس دسـتورالعمل زيـر وبه ترتیب شماره ها و عنوان های مربوطه باشد.

1-هدف

 اين قسمت شامل موارد زير است:

الف – چه فاكتوري مورد بررسي قرار مي گيرد؟

 ب – به چه روشي بررسي ميگردد؟

پ – با چه حد حساسيتي اندازه گيري انجام مي گيرد؟

2-دامنه عملكرد:

روش مورد نظر (منظور روش كار و حد حساسيت است) چه فاكتوري را در چه نمونه هايي بررسي ميكند؟

 

3-دامنه مسؤوليت:

الف – فرد آزمايش كننده

 ب – سرپرست (مسؤول بخش)

ج -تا ييد كننده نهايي

 

4-مواد و تجهيزات

مواد شيميايي و معرفه4

نام تجهيزات، ذكر مدل، مشخصات آن

لوازم شيشه اي و نيز ساير ملزومات مثل كاغذ صافي

حيوانات آزمايشگاهی استفاده شده

5-ايمني و توصيه

تذكر در مورد خطرات فيزيكي، شيميايي با بيولوژيك موجود در كار

6-اصطلاحات و تعاريف:

در اين قسمت علامتهاي اختصاري بكار رفته در متن ، توضيح داده شود.

7- روش كار: (بخش مهم)

در اين قسمت، توضيحات با جزئيات كامل، به صورت مرحله به مرحله و با جملات امري بيـان ميگردد.

تهيه محلول ها

آماده سازي نمونه

شماره استاندارد

 مراحل انجام آزمايش

ذكر كامل جزئيات محاسبه، فرمول ها، واحدها

8- گزارش

نتايج با ذكر حدود مجاز و عدم قطعیت ها در این قسمت عنوان میشود.

9- مدارك مرجع و منابع

استانداردها، کتاب ها و مقالاتی که برای انجام آزمون استفاده شده است باید ذکر شود.

استانداردها نظير استانداردملي ايران(سال تدوين/ يا تجديد نظير/ استانداردملي ايران/ شماره استاندارد/ عنوان استاندارد)

اگر از  USP-NF استفاده شده عنوان مقاله و شماره آن ذکر شود.